Elektroniczne postępowanie upominawcze

Oferujemy możliwość uzyskania wyroku przy pomocy Internetu w nowym rodzaju postępowania cywilnego – elektronicznym postępowaniu upominawczym. Przyspiesza ono dochodzenie zaległych należności pieniężnych w mniej skomplikowanych sprawach, w których nie ma potrzeby przeprowadzania postępowania dowodowego. Pozwy wnoszone drogą elektroniczną rozpatruje Sąd Rejonowy w Lublinie, bez względu na wysokość dochodzonego roszczenia oraz miejsce zamieszkania czy siedzibę pozwanego i powoda.
 
Zaletami nowego sposobu dochodzenia zapłaty przez dłużnika jest jego szybkość i o wiele niższe koszty sądowe w porównaniu z tradycyjnym procesem cywilnym. Wpis wynosi ¼ część tradycyjnej opłaty. Powództwo wnosi się poprzez wypełnienie elektronicznego formularza. Jeśli w ciągu dwóch tygodni od otrzymania nakazu zapłaty, pozwany nie wniesie do sądu sprzeciwu, w którym wskaże, że dochodzona zapłata nie jest należna, orzeczenie zasądzające na rzecz powoda określoną kwotę staje się prawomocne co oznacza, że od razu możemy domagać się wyegzekwowania należności przez wybranego komornika.
 
Nasza kancelaria posiada aktywne konto użytkownika w systemie teleinformatycznym e-sądu (www.e-sad.gov.pl) oraz dysponuje ważnym certyfikatem służącym do składania podpisu elektronicznego.