Oferta

Kancelaria Radcy Prawnego, świadczy kompleksową pomoc prawną na rzecz osób prawnych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz osób fizycznych z zakresu:
 • prawa cywilnego (m.in. sprawy o zapłatę, sprawy spadkowe, dochodzenie odszkodowań),
 • prawa rodzinnego (m.in. rozwody, alimenty, władza rodzicielska, podział majątku),
 • prawa gospodarczego (m.in. udział w rokowaniach i negocjacjach kontraktów, mediacje ),
 • prawa handlowego (m.in. obsługa prawna władz spółek prawa handlowego, zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego),
 • prawa papierów wartościowych (m.in. weksle, czeki),
 • prawa podatkowego i finansowego,
 • prawa upadłościowego i naprawczego,
 • prawa administracyjnego (udział w postępowaniach administracyjnych przed sądami i urzędami),
 • egzekucji należności,
 • prawa zamówień publicznych (przygotowywanie projektów siwz, przygotowywanie ofert),
 • prawa konsumenckiego,
 • prawa ekonomi społecznej (stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne),
 • prawa spółdzielczego i mieszkaniowego.

Formy świadczonej pomocy prawnej:

 • porady prawne,
 • opinie prawne,
 • reprezentacja klientów przed sądem,
 • reprezentacja klientów w elektronicznym postępowaniu upominawczym,
 • reprezentacja klientów przed organami administracji publicznej,
 • konsultacje korespondencyjne i on-line (poczta, e-mail, telefon),
 • prowadzenie mediacji,
 • kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców,
 • prowadzenie szkoleń z zakresu zagadnień prawnych.

Usługi z zakresu prawa cywilnego:

 • reprezentacja przed sądami powszechnymi,
 • sporządzanie wszelkiego rodzaju umów i pism procesowych,
 • udział w negocjacjach handlowych.

Usługi z zakresu prawa gospodarczego:

 • opinie prawne i reprezentacja spółek prawa handlowego,
 • negocjacje prawne i finansowe w imieniu przedsiębiorców,
 • mediacje gospodarcze,
 • sporządzanie umów, statutów spółek
 • protokołowanie posiedzeń Zarządów, Rad Nadzorczych, Walnych Zgromadzeń spółek kapitałowych,
 • zakładanie, rejestracja i przekształcanie spółek prawa handlowego, zgodnie z przepisami KSH,
 • zgłaszanie zmian i pełna obsługa w Krajowym Rejestrze Sądowy- postępowanie upadłościowe i naprawcze.

Sporządzanie umów o charakterze cywilnoprawnym na rzecz przedsiębiorców, a w szczególności:

 • umowy cesji wierzytelności,
 • umowy pożyczki,
 • umowy o dzieło,
 • ugody materialnoprawne.

Usługi z zakresu prawa pracy:

 • reprezentacja w sporach z zakresu prawa pracy,
 • sporządzanie umów o pracę, regulaminów pracy oraz regulaminów wynagradzania,
 • bieżąca obsługa, w zakresie prawa pracy i wspomaganie prawne Działu Kadr.

Prawo papierów wartościowych:

 • papiery wartościowe na zlecenie, weksle, czeki,
 • nabywanie weksli w drodze indosu,
 • sądowe dochodzenie roszczeń z weksli,
 • wypełnianie weksli in blanco i sporządzanie deklaracji wekslowych.
 • udzielanie pomocy prawnej w zakresie prawa podatkowego.

Usługi z zakresu zamówień publicznych:

 • przygotowywanie dokumentacji przetargowej (projektu siwz, umowy),
 • pomoc w dokonaniu opisu przedmiotu zamówienia, doborze warunków udziału w postępowaniu, opisie kryteriów ocen ofert,
 • sporządzanie projektów odwołań do KIO,
 • reprezentacja wykonawcy przed KIO i sądem powszechnym.