Zamówienia publiczne

W ramach pomocy prawnej świadczymy usługi dla Zamawiającego polegające na:
  • pomocy w zgodnym z ustawą oszacowaniu wartości zamówienia i wyboru właściwego trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
  • przygotowaniu projektu dokumentacji przetargowej, w tym: zarządzeń, ogłoszeń o zamówieniu, projektu siwz i umowy, projektów pism do wykonawców,
  • przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia zgodnego z zasadą uczciwej konkurencji,
  • pomocy w wyborze warunków udziału w postępowaniu i dokonaniu ich opisu oraz wyborze dokumentów wymaganych na ich potwierdzenie,
  • pomocy w ustaleniu kryterium oceny ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty.

W ramach pomocy prawnej świadczymy usługi dla Wykonawcy polegające na:

  • przygotowaniu prawidłowej oferty przetargowej,
  • sporządzaniu pism do Zamawiającego w trakcie postępowania,
  • przygotowaniu projektu odwołania i reprezentowaniu wykonawcy w KIO i przed sądem powszechnym.