Mediacje

Czym jest mediacja?
Mediacja to alternatywny dla sądu sposób rozwiązania sporu. Polega na udziale neutralnej osoby trzeciej (mediatora), która aktywnie pomaga w prowadzeniu rozmów zmierzających do znalezienia rozwiązania satysfakcjonującego obie strony. Do mediacji może dojść jedynie wtedy, kiedy wszystkie strony konfliktu wyrażają na nią zgodę. W procesie mediacji biorą udział jedynie strony i mediator, co pozwala na zachowanie większej poufności. Spotkania mediacyjne odbywają się w miejscu i czasie zaakceptowanym przez strony i dzięki temu są zdecydowanie mniej formalne niż postępowanie sądowe.
 
Jakie są rodzaje mediacji?
 
Mediacje gospodarcze- pozwalają na szybkie i skuteczne rozwiązanie konfliktów w sprawach gospodarczych między przedsiębiorcami. Strony mogą znaleźć rozwiązanie już w ciągu 2-3 spotkań, czyli 1-2 tygodni. Polubownie rozwiązane konflikty pozwalają na zachowanie relacji pomiędzy przedsiębiorcami i co za tym idzie, na możliwość dalszej ich współpracy.
Mediacje cywilne - największe zastosowanie mogą mieć w sprawach o podział majątku lub spadku, o ustalenie kwoty odszkodowania lub innych należności pieniężnych, o ustalenie sposobu korzystania z rzeczy wspólnych, o wywiązanie się z zobowiązania lub zmianę jego warunków.
Mediacje rodzinne - mogą mieć zastosowanie zwłaszcza w przypadku, kiedy małżonkowie podjęli decyzję o rozwodzie lub separacji i chcą polubownie załatwić wszystkie związane z tym sprawy. W trakcie mediacji strony mogą ustalić warunki rozstania, zasady opieki nad dziećmi, wysokość alimentów, podział majątku oraz inne kwestie, ważne przy rozwodzie.